هنگامي که يک عکاس حرفه اي رهسپار مقصد ي مي شود، اولين کار تحقيق در مورد موقعيت آن مکان است. کتاب ها و وب سايت هاي مسافرتي، تبليغات و آژانس هاي گردشگري دولتي، همگي منابع خوب اطلاعاتي هستند. درمورد اتفاقاتي که هنگام رسيد نتان به مقصد ممکن است بيفتد آگاه شويد. بازارچه هاي محلي چه

من  ویلیام لو مدرس يک کارگاه عکاسي سفر  در چين بودم و از تعريف داستان سفرم براي راهنمايي شما جهت عکاسي بهتر در سفربسيار خوشحالم.