نفراتی که در یک تورعکاسی شرکت می کنند معمولا چه تعداد می باشد؟

تعداد نفرات شرکت کننده در توربستگی به نوع تور و محل برگزاری آن دارد. اگر محلی که تور درآن برگزار می گردد گنجایش حضور تعداد زیادی عکاس را نداشته باشد (مثل :عکاسی در برخی روستاهای خاص یا عکاسی آسمان شب ) و یا نوع تور به صورتی است که نیاز به زمان بیشتری برای آموزش نفرات دارد و باید به صورت کارگاهی برگزار گردد (عکاسی آسمان شب)، مجبور به ثبت نام تعداد محدودی از عکاسان هستیم.

درباره نویسنده

client-photo-1
iranphotoadmin