هنگامي که يک عکاس حرفه اي رهسپار مقصد ي مي شود، اولين کار تحقيق در مورد موقعيت آن مکان است. کتاب ها و وب سايت هاي مسافرتي، تبليغات و آژانس هاي گردشگري دولتي، همگي منابع خوب اطلاعاتي هستند. درمورد اتفاقاتي که هنگام رسيد نتان به مقصد ممکن است بيفتد آگاه شويد. بازارچه هاي محلي چه