من  ویلیام لو مدرس يک کارگاه عکاسي سفر  در چين بودم و از تعريف داستان سفرم براي راهنمايي شما جهت عکاسي بهتر در سفربسيار خوشحالم.